Eithel Davelaar

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (3).jpeg

Godszegen broeders en zusters

‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Matteüs 5:16 

Ons licht laten schijnen, dat vraagt Jezus van ons. Hij zelf laat zijn licht schijnen op ons,

zodat wij het kunnen laten schijnen in de wereld. Het is net de maan schijnt in de avond, hoewel het licht  een reflecterende licht is van de zon.

Hij zegt het ook in Johannes 8:12

‘Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’

Dus in het volgen van Jezus ontvangen we zijn licht die vanzelf reflecteert naar anderen.

Jezus volgen is in alles niet ons wil maar zijn Wil laten geschieden 

Hij zegt in Marcus 10:45

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’

Als we God willen dienen dan zullen  we gewillig moeten zijn om anderen  te dienen en het zal een dienen zijn door de liefde van God, omdat we leven in relatie met God.

Laat een ieder voor zich zelf gaan kijken of ze het licht van Jezus laat schijnen in de wereld en laat het ons gebed steeds zijn: Vader niet mijn wil, maar u Wil geschiede.

Gurette Ringringoeloe

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Mat. 5:16

Laten wij iets doen en betekenen voor de mensen om ons heen. Samen dat zout en licht te zijn. Samen ons licht laten schijnen, dat de mensen de goede daden zien en eer bewijzen aan de Vader in de Hemel. 

En als wij dat zo doen en daar zo mee bezig zijn, dan merken wij dat dat ook iets met ons zelf doet. Bouwen aan een ander is ook bouwen aan ons zelf. Gods liefde doorgeven aan een ander is ook staan en leven en groeien in de liefde.

En bij het licht denk ik aan een heel bijzondere persoon. Dan denk ik aan Jezus Christus , die zegt:Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des leven hebben.John 8:12

Jezus is het licht.
En als wij in Zijn licht staan dan gaan wij net als een reflector het licht reflecteren. Als reflector weerkaatst je iets van Hem. van Jezus; Zijn liefde..

Want zelfs Ik , de mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen.” Mark 10:45

En dat is ook wat wij allemaal mogen laten zien.
-  als jongeren, die de wereld willen dienen. En daarmee dienen we God ook!
-  als mensen die voor elkaar zijn. 
-  als gemeente in deze samenleving.
Laat dan zo je licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Mat 5:16

Dit is een mooie vergelijking:
De enige bijbel die de wereld lezen is het leven van een Christen. Wij zijn als het ware zo’n bijbel. Wij mogen Gods liefde laten zien. Iets van Zijn liefde in woorden en daden.

Nehemia 6:2-3
2. Zij stuurden mij een boodschap met het verzoek hen te ontmoeten in één van de dorpen in het dal Ono. Ik begreep dat zij van plan waren mij te vermoorden. 3. Ik stuurde afvaardigen terug met het antwoord: IK BEN BEZIG MET BELANGRIJK WERK! Waarom zou ik het stilleggen om u te bezoeken? 4.Tot viermaal toe stuurden zij mij zo’n verzoek en steeds gaf ik hetzelfde antwoord.

God heeft ons geroepen om een licht in de duisternis te zijn. En wij weten dat satan alles op alles probeert om ons van Gods plan te misleiden zodat wij onze focust gaan verliezen. Herkent satan’s leugens en besef dat hij Gods werk wil stoppen. Vers 8 wat u schrijft zijn helemaal een leugens. Er is geen woord waar van alles wat wat u zegt. U probeert ons bang te maken, zodat we met dit werk zullen stoppen. 

Wij worden aangevallen, wij gaan door moeilijkheden heen. Hij gebruikt verschillende strategieën zoals  vermoeidheid , luiheid , zelfgerichtheid , leugens en angst zodat wij niet gaan uitreiken naar de verlorenen.  Hij wil ons ontmoedigen zodat wij geen interesse tonen aan Gods werk. 
Hij wil dat we gefocust blijven op onze eigen omstandigheden zodat hij zijn gang kan gaan met het stelen, vernietigen en te doden. 
- Laten wij bidden voor Gods vuur. 
- Laten wij bidden voor passie voor de verlorenen zodat wij ook met dezelfde ontferming  bewogen worden als Jezus. 
Mat 9:36 En Hij,  de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.
- Laten we bidden voor meer honger naar God.
- Laten we bidden voor cutting edge. 2 koningen 6:5-6

Volg Nehemia’ s voorbeeld door God te vertrouwen in het volbrengen van de taak en onrechtvaardige beschimping te negeren. Hij weigerde aan zijn angst toe te geven en naar de tempel te vluchten. Wanneer tegenstand ontstaat tegen Jou of Gods werk, is het verleidelijk te bidden: God, haalt U mij uit deze situatie.

Maar Nehemia bad: “O God, geef mij kracht!
Hij toonde een geweldige vastberadenheid en een sterk karakter door standvastig te blijven in zijn verantwoordelijk. Wanneer wij om kracht bidden antwoord God altijd.

Nehemia 7:3

De muur was voltooid, maar het werk was niet klaar. Nehemia gaf elke familie de taak het stuk muur dat het dichts bij hun huis was te beschermen. Het is verleidelijk onze waakzaamheid te laten verslapen en te berusten in de eerdere totstandkoming van een grote taak. Maar wij moeten doorgaan met dienen en zorgen voor alles wat God ons heeft toevertrouwd. 

Wij van de lifegroup zijn geroepen en uitgekozen door God om het licht te zijn in ons buurt. God weet wat de noden zijn van elk huis. Laten wij hun noden zien, voelen en tegemoetkomen. Het is erg treurig wat er allemaal om ons heen gebeuren. Zoveel zelfmoord onder de jongeren. Geweld, misbruik, alcohol, depressiviteit,  echtscheiding binnen de gezinnen. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen in deze duistere wereld en Gods liefde naar hun brengen. 
De wereld schreeuw om hulp en wij hebben de antwoord van redding voor hen. John 3:16. Jes 60:1-2

Vers 1. STA OP, MIJN VOLK!  LAAT UW LICHT SCHIJNEN, ZODAT ALLE VOLKEN HET ZIEN! WANT DE GLORIE VAN DE HERE STROOMT OVER U HEEN.

Vers 2. EEN DUISTERNIS, ZWART ALS DE NACHT, ZAL ALLE VOLKEN VAN DE AARDE OMHULLEN, MAAR DE GLORIE VAN DE HERE ZAL VAN U AFSTRALEN. 

Ewald Haakmat

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.38.jpeg

Matteus 5:16 zegt: zo moet jullie licht schijnen voor mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (NBV)

Dus ons licht schijnt door onze goede daden die eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. De vraag is hoe doen we dat?  Het antwoord staat geschreven in 1Petrus 1:15-17: God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere heb uw broeders en zusters lief, heb onzag voor God en eerbiedig de keizer.

We moeten elkaar met een eerlijk hart lief hebben. Ook zegt de Geest dat wij niet alleen het gezag van rechtvaardigen moeten erkennen maar ook die van onrechtvaardigen. Dat betekend dat we ook gehoorzaam moeten zijn aan onze onbekeerde leiders. En ook verdraagzaam moeten zijn wanneer we lijden onder onze goede daden. Want het is echter een blijk van Gods genade. Zo worden wij gezien als volgelingen van Jezus. Die voor onrechtvaardigen heeft geleden zodat zij tot het leven kwamen.

Want net zo als God in Ezechiel 36:26-27 zijn volk tot bekering bracht en hun een nieuw hart en een nieuwe geest beloofde, niet omwille van het volk maar omwille van Zijn heilige naam. Zo zal het ook gebeuren wanneer wij verdraagzaam zijn en het kwade met het goede vergelden dat de Geest God hen zal overtuigen van hun zonden. Niet vanwege onze wil maar om Zijn heilige naam, om hen te laten opmerken dat Hij met ons is en dat zij op een andere manier met ons moeten omgaan. Zo begint het licht te schijnen in de duisternis.

In 2 Korinthier 10:4 lezen we: de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Een van deze sterke wapens is gebed. Met dit wapen vallen we satan aan. Daarom is bidden en vasten zo belangrijk voor ons als gemeente. In Efeziers 6:18 zegt Paulus, nadat hij de zes verdedigende wapens heeft opgesomd: 

En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elk gelegenheid in de Geest...

Daarmee gaat hij over van defensieve wapens naar het belangrijkste offensieve wapen: gebed. 

La Toya van Axel-Dongen

Stap uit voor deze generatie!!!

1 Samuel 17: 4 – 11 (Het Boek) 
4 Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gat, uit het Filistijnse kamp gelopen tot hij binnen gehoorsafstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna drie meter! 5 Hij droeg een koperen helm, een koperen borstpantser van vijfenveertig kilo en 6 koperen beenkappen. Ook had hij een koperen speer van enige centimeters dik bij zich. 7 De speerpunt was van ijzer en woog meer dan zes kilo. Voor hem uit liep zijn wapenknecht met een reusachtig schild.

8 Hij bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten: ‘Zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen, kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger, dan zullen wij dit in een man-tegen-mangevecht uitvechten! 9 Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie slaven worden! Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden! 10 Ik daag de legers van Israël uit! Stuur mij een man die tegen mij wil vechten!’ 11 Toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedigd en werden bang.

Goliath de reus, schreeuwde niet naar een gewone groep mensen, maar hij schreeuwde naar een leger. Een leger die een generatie vertegenwoordigde. Zijn stem was hard en luid! 

En de stem van de Israëlieten was geruisloos en stil, omdat ze ontmoedigd en bang waren door wat ze voor zich zagen. 

Hoe vaak zijn wij als Christenen op de juiste plaats? We horen de juiste dingen, we krijgen de juiste instructies. We zijn gevuld met de kracht van de Heilige Geest. Maar wanneer we onszelf bevinden tegenover onze Goliath zijn we net als de Israëlieten; stil, ontmoedigd en beangstigd. 

De Israëlieten waren geen gewone Israëlieten. Zij waren het leger van God,  getraind en toegerust  om de strijd aan te gaan in de oorlog, voor hun generatie. Toch zochten ze bevreesd om zich heen naar iemand die zou uitstappen om de strijd voor ze aan te gaan tegen Goliath. 

Ik geloof dat wij als gemeente geroepen zijn om uit te stappen, en de roepstem van God te beantwoorden voor deze generatie. Want de roepstem van God is luid, maar de stem van de vijand tegenover deze generatie ook. 

De vraag is; welke stem klinkt luider voor u vandaag? 

Iedereen zag Goliath, iedereen hoorde Goliath, iedereen was toegerust met de juiste toerusting om te strijden in het leger van God tegen Goliath en toch stapte niemand uit. 

Vandaag dank ik God dat wij een gemeente zijn die niet zo reageren als het leger van Israël. 

Ik doe een beroep op u,  om tijdens deze bidden en vasten een hart houding aannemen om niet langer stilzwijgend en beangstigend toe te kijken naar de Goliaths van deze generatie.  Laten wij uit stappen en onze plaats tijdens deze gebed en vasten week innemen. 

De strijd waar ik het over heb is een strijd  in de hemelse gewesten. Ik roep u op om te vechten tegen de machten van duisternis over onze stad. De machten van de duisternis tegen onze kinderen, onze jeugd, onze financiën, onze huwelijken, onze leiders, en de eenheid in onze gemeente. 

Nu is de tijd om uit te stappen in het leger van God!!! Voelt u zich vooral persoonlijk aangesproken want de dag dat God besloot om u en mij te halen uit de verdoemenis van ons oude levens, was voor dit moment, deze dag en dit ogenblik. 

Diezelfde Goliath die voor het leger van Israël stond toen, is dezelfde Goliath die vandaag de dag voor deze generatie staat nu en deze Goliath schreeuwt en roept hetzelfde. “Kiezen jullie vertegenwoordigers om te komen strijden tegen mij” Kies een man van God, een vrouw van God, een GANG GIRL, een GANG Warrior die durft te komen strijden tegen mij. 

U en ik zijn uitgekozen voor dit moment en dit seizoen om te strijden tegen de Goliaths van deze tijd. Er is een generatie die op ons rekent, die niet voor zichzelf kunnen strijden, daarom roep ik u op om vandaag samen met mij op de bres te staan voor deze gezalfde NU Generatie.  

De winst van de strijd toen was niet afhankelijk van hoe de Israëlieten de strijd besloten aan te gaan. Maar de winst was afhankelijk van wie de strijd durfden aan te gaan. 

1 Samuel 17:29 (KJV)
29 And David said, What have I now done? Is there not a cause?

 

We zijn deel van Gods leger, geroepen om te strijden. In dit leger doen wij wat wij doen omdat we een doel hebben. Een taak & een verantwoordelijkheid die groter is dan u en ik. Onze missie, doel en taak is om de schatten uit de duisternis te bereiken. De strijd die wij strijden is meer dan wat we zien, voelen, denken en beseffen. Ik weet niet in welke persoonlijke strijd u zit, maar laat die strijd u niet afleiden van deze grote alles bepalende strijd die voor ons ligt. 

De vijand is een meester om ons te laten denken dat de Goliaths van deze tijd er niet toe doen. Dit doet hij door ons af te leiden, zodat wij onze focus verleggen van de grote strijd naar kleine onzinnige strijd tjes. In dit verhaal van David en Goliath zag David de nood, hij was bewogen door de nood en hij stapte uit in de nood. Laten ook wij de nood zien, bewogen raken door de nood en uitstappen in de nood. Deze strijd is groter dan u en ik, want de overwinning van deze generatie is niet afhankelijk van hoe wij de strijd aangaan, maar van wie en of we deze strijd aangaan. 

Sta vandaag met mij op de bres voor deze generatie, laat u door niets weerhouden om uit te stappen en vandaag te vasten en te bidden voor deze generatie.

Wees vandaag bemoedigd, en blijf niet bevreesd en stilzwijgend aan de kant staan. Laten wij opstaan als de Davids van vandaag en bidden & vasten: voor de jongeren van deze generatie, dit land, deze stad en dit huis. 

Wij zijn het leger van God, geroepen en toegerust om de strijd aan te gaan tegen de Goliath van depressie, zelfmoordgedachten, identiteit crisis, onzekerheid angst, boosheid, afwijzing, trots, zelfhaat, homosexualiteit, lust, gebondenheid en ongeloof. 

1 Samuël 17:45-46 Het Boek (HTB)45 David riep ten antwoord: ‘U komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom in de naam van de HERE van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. 46 De HERE zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken, de lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël!

God bless you

Willem Lemain

PFW_WDMay2018.jpg

In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
Matthew 5:16 NIV

“Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.  See, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and his glory appears over you.
Isaiah 60:1‭-‬2 NIV

'Maar gij geheel anders' (Ef 4:17-20), u bent door God uitgekozen, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat God toebehoort. (1 Pe 2:9) Deze week roept God ons samen om te bidden en te vasten, om het vuur van de Heilige Geest in ons hart aan te wakkeren om Zijn licht te laten schijnen voor alle mensen. 

Duisternis bedekt de aarde, intense duisternis is over de mensen, in hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van een leven met God. (Ef 4:18). Zelfmoord is nu de doodsoorzaak nummer 1 onder jonge mensen. In 70 procent van de gevallen hebben deze jongeren zware problemen in het gezin; scheiding, incest en kindermishandeling. Ook een laag zelfbeeld, verwarring over seksuele identiteit en de emotionele cultuur onder jongeren wordt erkend als redenen tot zelfdoding. 

Het is uit deze duisternis dat God ons geroepen heeft (1 Pe 2:9) om op te staan als een Heilige natie, een volk van priesters om op de bres te staan voor hen in duisternis, want het is allereerst door gebed en vasten dat de verblindende macht van satan wordt verbroken over hun levens. (2 Co. 4:4) 

Maar in niet mindere mate roept God ons om ons licht te laten schijnen voor ALLE mensen. Te schijnen met de vreugde, blijdschap en vrede die we ervaren door Zijn Heilige Geest in ons leven en de intieme liefde en vriendschap met Jezus onze Redder.  De vaste grond van Zijn Woord die de basis is voor uw eigenwaarde en de zekerheid van uw levenskoers. Gods Woord die het fundament is voor uw Godgericht gezin, uw huwelijk dat bloeit door zijn genade, uw kinderen die opgroeien in Gods huis. 

Sta op en laat uw licht schijnen voor alle mensen opdat zij Gods liefde in uw leven mogen zien en horen. God zegt:  'Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd. Je zult onbelemmerd voortgaan, nergens zul je struikelen, al ga je nog zo snel.' (Spr 4:11, 12) Nu dan laat je licht schijnen voor alle mensen! 

'Jou wil ik gebruiken om de diepe duisternis te doorbreken. Jij bent mijn instrument om gezinnen binnen te komen zodat zij mijn herstellende liefde mogen ervaren. Jij bent mijn ambassadeur voor de jongeren om hen een vaste grond te geven: een leven van kracht, waardigheid en bestemming. Jij bent mijn plan en instrument om hun denken te vernieuwen met Mijn Woord opdat ze Mij zullen kennen en gered zullen worden.'

Bidt vandaag dat de duisternis doorbroken zal worden over de levens van de jongeren en gebied de door satan opgelegde blindheid te wijken in Jezus naam!