Silas Bender

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (3).jpeg

He will do it again…

Jeremiah 29:10-14
This is what the Lord says: “When seventy years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. 11 For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 12 Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13 You will seek me and find me when you seek me with all your heart. 14 I will be found by you,” declares the Lord, “and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you,” declares the Lord, “and will bring you back to the place from which I carried you into exile.”

Sometimes we can be like the Israelites. We can get carried away from the presence and perfect will of God for our lives. Being captives in focusing on our circumstances and accepting the place where we are.
Just like the israelites in their darkest hour, God will assure us of His plans to prosper us and to give us a future full of hope.
We have to come back to the place where we first met Him. He will listen to our prayer and we will find Him if we seek Him with ALL our heart.
Even when we don’t see immediate results, we can remain assured of God’s ultimate blessing and benefit. The fruit may not come immediately, but it will come ultimately.

If we want to see a revival within our lives, we have to press in. We have to make every effort to seek the perfect will of God for our lives and start to walk in it. Putting our trust and hope in Jesus Christ and He will revive us, He will bread new live in our dry bones...

Paula van Essen

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.39 (2).jpeg

Lukas 7:37-38

Vers 37. En zie, een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër.  En zij bracht een albasten kruik met mirre,
 vers 38 en zij ging achter Hem staan,  bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde het met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met haar mirre.

Deze vrouw heeft van Jezus gehoord en zij heeft gelijk haar geloof in actie gebracht. Deze vrouw had een bepaalde levensstijl. Zij wilde niet meer zo leven. Ze wilde van dat imago af.
Ze hoorde dat Jezus in de buurt was en twijfelde niet. Iets binnen haar dreef haar, motiveerde haar om deze kans te grijpen. Zij stond gebroken bij Jezus. Met haar tranen waste ze Zijn voeten, tranen van diep berouw. Zij droogde zijn voeten met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde het met mirre, als een teken van diepe aanbidding voor de Heer Jezus. Wij kunnen Jezus nu niet zien, maar aanbidden wij Hem met dezelfde overgave als deze vrouw? Laat niets wat wij gedaan hebben ons weg houden van Jezus. Grijp jou kans en wees als deze vrouw. Laten wij ons totaal overgeven aan onze hemelse Vader. Hij wil dat wij Hem aanbidden in Geest en in waarheid. Hij wacht alleen tot dat wij komen.

vrouw_.jpg

Gods zegen,
Paula van Essen

Richardo Blackson

WhatsApp Image 2017-11-06 at 18.19.38.jpeg

Als christen gaan wij door verschillende seizoenen. Van het moment dat je uit verdrukking, pijn, leegte, angst, radeloosheid en ga zo maar door komt voel jij je vrij en ervaar je een rust als nooit tevoren. Je voelt je compleet en je kunt alles weer aan. Je hebt Jezus gevonden en wilt iedereen om je heen vertellen dat Hij echt is en dat ook zij vrij kunnen zijn.
Maar wat gebeurt er als je nou door een nieuw seizoen gaat waarbij je door drukte in je leven minder stille tijd met de Heer doorbrengt? Je kunt maar net je hoofd boven water houden door omstandigheden in je leven. Wat een eng gevoel is dat. Dit zijn dan de momenten waar je op een kruispunt bent beland.
Nu sta je op een punt waarbij het duidelijk wordt dat God opwekking wilt doen plaatsvinden in jouw leven. Maar waar begint die opwekking?
Opwekking begint bij jezelf. 

Nu ook ik op het punt sta waar ik zie dat God opwekking wilt doen plaatsvinden in mij, moest ik mijn leven gaan evalueren. Persoonlijke opwekking kan plaatsvinden na zelf-reflectie en bekering.
Ik bad en vroeg God om mij te laten zien wat in mij veranderen moet zodat er opwekking in mij kan plaatsvinden. 

Een schriftgedeelte waar ik nu dagelijks op mediteer is hetgeen dat in Joshua 1:6 staat: “Wees sterk en moedig, want u zult de leider van mijn volk zijn en u zult het helpen al het land te veroveren dat ik aan zijn voorouders beloofde”. Ook voor u heeft God dat specifiek woord voor die persoonlijke opwekking in u.

Eddy Lont

Leven in de kracht van de Heilige Geest

De kracht van God wordt geopenbaard in gehoorzaamheid.

De eerste Adam was de levende ziel maar de laatste Adam de levendmakende geest. Matt.5:6

‘Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.’
1 Korinthiërs 15:40-49 NBG51

Jezus is gekomen om de mens tot een geestelijk wezen te maken. Als wij niet beseffen dat wij nu geestelijke mensen zijn geworden en niet leven naar het woord van God, kan Gods Geest niets produceren. Dit kost persoonlijke inzet van gehoorzaamheid.

‘Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.’
Efeziërs 2:13-18 NBG51

Als wij nu door de Geest toegang tot God de Vader hebben kunnen wij tot Hem gaan met het volste vertrouwen dat als wij bidden Hij ons zal verhoren op basis van de belofte.

God wil ons met Hem verbinden zodat wij samen opgroeien tot de nieuwe mens. Dit was de bedoeling van God om de mensheid te herstellen.

Onze persoonlijke visie op de wil van God is Zijn grote opdracht, wij zullen Zijn getuige zijn door de kracht Gods die in ons werkt.

God wil de mens herstellen naar Zijn oorspronkelijke staat van het begin.

‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’
Genesis 1:27 NBG51

Beeld is Gods Geestelijke staat Hij is een geestelijk wezen.
Gelijkenis is Gods perfecte karakter.

Het is Gods bedoeling dat wij veranderen naar het beeld en gelijkenis van God.

‘Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, Hebreeën 1:1-3 NBG51

De afstraling van Zijn heerlijkheid
De afdruk van Zijn wezen

Jezus was de perfecte afdruk van Zijn wezen. Zijn karakter was gelijk de Vader die Hij hier op aarde heeft getoond. Deze zelfde eigenschappen en kwaliteiten zitten in de Heilige Geest die ook wij bezitten vanaf onze redding.

Het proces van God in onze levens hier op aarde en in deze gevallen wereld wordt geleid door het woord van God en bekrachtigd door de Heilige Geest.

Wij worden door de Geest van God opgevoed ontkomende aan de wereld.

‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.’
Titus 2:11-14 NBG51

De gehoorzaamheid aan God zal de verandering in ons leven te weeg brengen en ons losmaken van het systeem van de wereld.

‘Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.’
Hebreeën 5:7-10 NBG51

Door gebeden en smekingen en sterk geroep onder tranen is Jezus verhoord en zodoende door gehoorzaamheid aan God Zijn opdracht vervuld. Jezus heeft dit voorbeeld aan ons achtergelaten zodat wij ook in deze gehoorzaamheid zouden wandelen en het doel van onze redding te vervullen.

De punten van gebed voor ons leven.
1. Gehoor geven aan Gods doel in ons leven: willen veranderen naar de nieuwe schepping.
2. Gehoorzaam zijn aan Gods woord, gewillig tot het lijden.
3. De Heilige Geest erkennen als persoon en ruimte bieden.

Don Ceder

PFW_WDMay2018.jpg

Mattheus 19-21: Achteraf, toen ze alleen met Hem waren, vroegen de leerlingen Hem: ‘Waarom konden wij die boze geest niet uit die jongen wegjagen?’ 20 ‘Omdat jullie zo weinig geloof hebben,’ antwoordde Jezus. ‘Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen: “Ga weg” en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je. 21 Dit soort boze geesten wordt alleen verdreven wanneer jullie ervoor bidden en vasten.’

De bijbel laat ons door het oude en nieuwe testament vele voorbeelden zien van mannen en vrouwen die op een gegeven moment gaan bidden en vasten. Bidden en vasten is een effectieve sleutel tot doorbraak. Bidden en vasten kan uw relatie met God herstellen en leiden tot een intiemere relatie met Christus. Het is ook de periode waarin de Heilige Geest u zaken kunt openbaren zodat u zich kunt bekeren en een opwekking kunt ervaren. Als we bidden en vasten bestuderen in het Woord dan zien we dat vasten vaak uiteindelijk meer met verandering van onszelf als persoon te maken heeft, dan verandering van onze omstandigheden. Het is belangrijk om deze waarheid vast te grijpen, zodat we met een hernieuwde verwachting de bidden en vastenweek in kunnen gaan en God alle ruimte krijgt om te doen wat hij wilt doen in ons leven.

In Mattheus 19:21 spreekt Jezus over dat sommige dingen niet weggaan, tenzij wij ervoor bidden en vasten. Ik geloof ik niet dat Jezus bedoelde dat door bidden en vasten zelf de boze geest zou verdwijnen, alsof het een oorlogswapen is die afgevuurd wordt. Ik geloof dat Jezus bedoelde dat de discipelen door te bidden en vasten een hernieuwd  en sterk geloof zouden ontvangen van God om zo in geloof geestelijke muren te doorbreken.

Vasten gaat meer om het vernieuwen van onze perceptie van de omstandigheden, dan om het veranderen van de omstandigheden zelf. Als God uw denken weet te veranderen, kan hij u in staat stellen om uw omstandigheden te veranderen.

Ik wil u te bemoedigen om deze week te bidden en vasten voor persoonlijke opwekking. Want als God ons weet op te wekken, ontvangen wij de rust, geloof en genade om onze omstandigheden op te wekken en veranderen. God wilt opwekking door Nederland zien, en dat begint bij persoonlijke opwekking van zijn volk.

Er zijn een paar dingen die kunt verwachten van God tijdens het bidden en vasten:
- Vasten kan u vrede geven en uw vreugde in de Heer herstellen.
- Vasten laat u zien waar u zich van moet bekeren, zodat u nederig tot God kan komen en verzoeken om vergeving.
- Vasten activeert de Heilige Geest om het Woord duidelijk tot u kenbaar te maken en de waarheden in de bijbel te onthullen
- Vasten kan tot een persoonlijke opwekking leiden waardoor u als instrument gebruikt kunt worden voor opwekking in uw omgeving en anderen

Ik wens u een mooie tijd tegemoet toe met de Heer. Verwacht en u zult ontvangen.