Leven in de kracht van de Heilige Geest

De kracht van God wordt geopenbaard in gehoorzaamheid.

De eerste Adam was de levende ziel maar de laatste Adam de levendmakende geest. Matt.5:6

‘Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.’
1 Korinthiërs 15:40-49 NBG51

Jezus is gekomen om de mens tot een geestelijk wezen te maken. Als wij niet beseffen dat wij nu geestelijke mensen zijn geworden en niet leven naar het woord van God, kan Gods Geest niets produceren. Dit kost persoonlijke inzet van gehoorzaamheid.

‘Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.’
Efeziërs 2:13-18 NBG51

Als wij nu door de Geest toegang tot God de Vader hebben kunnen wij tot Hem gaan met het volste vertrouwen dat als wij bidden Hij ons zal verhoren op basis van de belofte.

God wil ons met Hem verbinden zodat wij samen opgroeien tot de nieuwe mens. Dit was de bedoeling van God om de mensheid te herstellen.

Onze persoonlijke visie op de wil van God is Zijn grote opdracht, wij zullen Zijn getuige zijn door de kracht Gods die in ons werkt.

God wil de mens herstellen naar Zijn oorspronkelijke staat van het begin.

‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’
Genesis 1:27 NBG51

Beeld is Gods Geestelijke staat Hij is een geestelijk wezen.
Gelijkenis is Gods perfecte karakter.

Het is Gods bedoeling dat wij veranderen naar het beeld en gelijkenis van God.

‘Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, Hebreeën 1:1-3 NBG51

De afstraling van Zijn heerlijkheid
De afdruk van Zijn wezen

Jezus was de perfecte afdruk van Zijn wezen. Zijn karakter was gelijk de Vader die Hij hier op aarde heeft getoond. Deze zelfde eigenschappen en kwaliteiten zitten in de Heilige Geest die ook wij bezitten vanaf onze redding.

Het proces van God in onze levens hier op aarde en in deze gevallen wereld wordt geleid door het woord van God en bekrachtigd door de Heilige Geest.

Wij worden door de Geest van God opgevoed ontkomende aan de wereld.

‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.’
Titus 2:11-14 NBG51

De gehoorzaamheid aan God zal de verandering in ons leven te weeg brengen en ons losmaken van het systeem van de wereld.

‘Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.’
Hebreeën 5:7-10 NBG51

Door gebeden en smekingen en sterk geroep onder tranen is Jezus verhoord en zodoende door gehoorzaamheid aan God Zijn opdracht vervuld. Jezus heeft dit voorbeeld aan ons achtergelaten zodat wij ook in deze gehoorzaamheid zouden wandelen en het doel van onze redding te vervullen.

De punten van gebed voor ons leven.
1. Gehoor geven aan Gods doel in ons leven: willen veranderen naar de nieuwe schepping.
2. Gehoorzaam zijn aan Gods woord, gewillig tot het lijden.
3. De Heilige Geest erkennen als persoon en ruimte bieden.