Geloofsbelijdenis

De Bijbel is onze allesomvattende richtlijn voor geloof en praktijk. Deze verklaring van fundamentele waarheden is eenvoudig bedoeld als een basis- voor onze onderlinge gemeenschap (opdat we allen hetzelfde spreken, I Kor. 1:10, Hand. 2:42). De frases die in deze verklaring gebruikt zijn, zijn niet geïnspireerd en ook niet beweerd te zijn, maar dat de waarheid voorwaarts gaat is van essentieel belang voor een vol-evangelische bediening. Er wordt niet beweerd dat het de gehele Bijbelse waarheid bevat, alleen dat het onze behoefte voorziet ten opzichte van deze fundamentele doctrines.

 
 

Het Woord van God is geïnspireerd.

De geschriften, zowel het Oude als Nieuwe Testament, bevatten de woordelijke, geïnspireerde en gezaghebbende woorden van God.
2 Timotheüs 3: 15-17; I Thessalonicenzen 2:13; II Petrus 1:21


Er is één levende en ware God.

God heeft gekozen zich te openbaren als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn in God dezelfde substantie en dezelfde in kracht en glorie, een drie-eenheid. Deuteronomium 6:4; Jesaja 43:10,11; Matthëus 28:19; Lucas 3:22


De Godheid van de Heer Jezus Christus.

De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is God en mens. Jezus Christus is volmaakt God en volmaakt mens. Johannes 1:1-3; Kolossenzen 1:16; Hebreeën 1:10

Van de eeuwige Zoon van God geloven wij:
1. Hij is geboren uit een maagd (Matt 1:23, Luc 1:31, 35)
2. Hij leidde een zondeloos leven (Heb 7:26, I Pet 2: 22)
3. Hij deed wonderen (Hand 2:22, Hand 10:38)
4. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden (I Cor 15:3, II Cor 5:21)
5. Hij stond lichamelijk op uit de dood (Matt 28:6, Luc 24:39, I Cor 15:4)
6. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader (Hand 2:33, Fil 2: 9-11, Hebr 1:3)
7. Hij zal zichtbaar terugkeren (Hand 1:10, 11)


DE ZONDE VAN DE MENS.

Toen Adam en Eva vielen van hun originele gerechtigheid en gemeenschap met God werden zij dood in de zonde. Vanuit deze oorspronkelijke zonde werd onze natuur zondig.
Vanwege de zonde van de mens is een zondig mens geneigd zijn eigen wil te doen in plaats van die van God.
Psalm 36;1, Jeremia 17:9

Voor uitgebreid informatie klik hier (Engels).