| OVER ONS |  LEIDERSCHAP |  VICTORY HOME | U.W.I.M. |


 
 

A loving home, a caring family

Victory Outreach Amsterdam is een thuis voor iedereen. Onze gemeenschap bestaat een mooie mix van jong & oud en met diverse nationaliteiten en achtergronden.

Outreach

We houden van onze stad en zijn daarom wekelijks te vinden in de verschillende buurten van Amsterdam. Het is ons hart om het goede nieuws te kunnen met een ieder.

Victory Home

Sinds het begin richt Victory Outreach, over de hele wereld, Victory Homes op. De Home is een plek voor mannen en vrouwen opzoek naar een 2e kans om hun leven op te bouwen. In deze omgeving volgens zij een traject waarin ze, onderleiding van de Heilige Geest, hun verslaving overwinnen en

Internationale gemeenschap

Victory Outreach is een internationale kerk met meer dan 250 kerken verspreid over de hele wereld.
Sinds 1967, is het onze visie om te evangeliseren, kerken te planten en uitreiken naar de meest kwetsbare van deze wereld.

 
2 Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan. 3 En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de verborgene rijkdommen; opdat gij moogt weten, dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israel;
— Jesaja 45: 2-3
2 Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreiden, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. 3 Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.
— jesaja 54:2-3

Geloofsbelijdenis

De Bijbel is onze allesomvattende richtlijn voor geloof en praktijk. Deze verklaring van fundamentele waarheden is eenvoudig bedoeld als een basis- voor onze onderlinge gemeenschap (zodat we allemaal hetzelfde belijden, I Kor. 1:10, Hand. 2:42).

HET WOORD VAN GOD IS GEÏNSPIREERD.

De Bijbel, zowel het oude als nieuwe testament, bevatten de geïnspireerde en gezaghebbende woorden van God.

ER IS ÉÉN LEVENDE EN WARE GOD.

God heeft gekozen zich te openbaren als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deuteronomium 6:4; Jesaja 43:10,11; Matthëus 28:19; Lucas 3:22

DE GODHEID VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS.

De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is God en mens. Jezus Christus is volmaakt God en volmaakt mens. Johannes 1:1-3; Colossenzen 1:16; Hebreeën 1:10

 

Van de eeuwige Zoon van God geloven wij:

1. Hij is geboren uit een maagd (Matt 1:23, Luc 1:31, 35)

2. Hij leidde een zondeloos leven (Heb 7:26, I Pet 2: 22)

3. Hij deed wonderen (Hand 2:22, Hand 10:38)

4. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden (I Cor 15:3, II Cor 5:21)

5. Hij stond lichamelijk op uit de dood (Matt 28:6, Luc 24:39, I Cor 15:4)

6. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader (Hand 2:33, Fil 2: 9-11, Hebr 1:3)

7. Hij zal zichtbaar terugkeren (Hand 1:10, 11)

DE ZONDE VAN DE MENS.

Toen Adam en Eva vielen van hun originele gerechtigheid en gemeenschap met God werden zij dood in de zonde. Vanuit deze oorspronkelijke zonde werd onze natuur zondig.

Vanwege de zonde van de mens is een zondig mens geneigd zijn eigen wil te doen in plaats van die van God.

Psalm 36;1, Jeremia 17:9


Victory Outreach International