| OVER ONS |  LEIDERSCHAP |  VICTORY HOME | U.W.I.M. |


VISIE

Wij behoren tot een internationale bediening met een specifieke visie. Kenmerkend is de opdracht van Victory Outreach om uit te reiken naar de schatten van de duisternis (Jesaja 45:2-3). Naast het uitreiken hebben wij de taak om wereldwijd nieuwe kerken te starten.(Jesaja 54:2-3)Wij zien onze gemeenschap als een thuis en een familie waarin iedereen welkom is.Wij geloven in een persoonlijke relatie met God, omdat u alleen door Hem het leven kunt leiden waartoe u bestemd bent.

2 Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan. 3 En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de verborgene rijkdommen; opdat gij moogt weten, dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israel;
— Jesaja 45: 2-3
2 Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreiden, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. 3 Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.
— jesaja 54:2-3

MISSIEVERKLARING

Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen zijn om de taak die voor ons ligt te voleindigen.


Geloofsbelijdenis

De Bijbel is onze allesomvattende richtlijn voor geloof en praktijk. Deze verklaring van fundamentele waarheden is eenvoudig bedoeld als een basis- voor onze onderlinge gemeenschap (zodat we allemaal hetzelfde belijden, I Kor. 1:10, Hand. 2:42).

HET WOORD VAN GOD IS GEÏNSPIREERD.

De Bijbel, zowel het oude als nieuwe testament, bevatten de geïnspireerde en gezaghebbende woorden van God.

ER IS ÉÉN LEVENDE EN WARE GOD.

God heeft gekozen zich te openbaren als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deuteronomium 6:4; Jesaja 43:10,11; Matthëus 28:19; Lucas 3:22

DE GODHEID VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS.

De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is God en mens. Jezus Christus is volmaakt God en volmaakt mens. Johannes 1:1-3; Colossenzen 1:16; Hebreeën 1:10

 

Van de eeuwige Zoon van God geloven wij:

1. Hij is geboren uit een maagd (Matt 1:23, Luc 1:31, 35)

2. Hij leidde een zondeloos leven (Heb 7:26, I Pet 2: 22)

3. Hij deed wonderen (Hand 2:22, Hand 10:38)

4. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden (I Cor 15:3, II Cor 5:21)

5. Hij stond lichamelijk op uit de dood (Matt 28:6, Luc 24:39, I Cor 15:4)

6. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader (Hand 2:33, Fil 2: 9-11, Hebr 1:3)

7. Hij zal zichtbaar terugkeren (Hand 1:10, 11)

DE ZONDE VAN DE MENS.

Toen Adam en Eva vielen van hun originele gerechtigheid en gemeenschap met God werden zij dood in de zonde. Vanuit deze oorspronkelijke zonde werd onze natuur zondig.

Vanwege de zonde van de mens is een zondig mens geneigd zijn eigen wil te doen in plaats van die van God.

Psalm 36;1, Jeremia 17:9


Victory Outreach International